Kézbesítési megbízott


NEM TALÁL MEGFELELŐ KÉZBESÍTÉSI MEGBÍZOTTAT? SEGÍTÜNK!

Hol és hogyan köthet a Céghmesterrel kézbesítési megbízotti szerződést?

  1. A Céghmester ügyfelei kézbesítési megbízotti szerződésüket akár saját ügyvédjük előtt is megköthetik és kifizethetik annak díjat, így nem kell időt, energiát, pénzt pazarolniuk az utazásra!
  2. A Céghmester ügyfelei kézbesítési megbízotti szerződésüket a Céghmester 1154 Budapest, Damjanich János utca 2. szám alatti központi irodájában is megköthetik.

  

Kézbesítési megbízott, kézbesítési megbízotti jogviszony

A kézbesítési megbízotti jogviszony lényege, hogy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve egyéb külföldi szervezet magyar gazdasági társaságban való érdekeltsége esetén hivatalos küldeményeinek jobb, biztosabb kézbesíthetősége érdekében kézbesítési megbízottat kell megbízni, aki a külföldi érdekelt fél részére a hivatalos küldeményeket kézbesíti.

A Céghmester akkor is vállal kézbesítési megbízotti szolgáltatást, ha az adott cég alapításának, módosításának előkészítésében nem közreműködik, illetve, ha székhelyszolgáltatásának ügyintézésével és/vagy könyvelésével nem őt bízzák meg.

Kézbesítési megbízott díjazásunk: 40.000 Ft+ÁFA/év, több tagú cég esetén kézbesítési megbízott díjazásunkból kedvezményt adunk.

A kézbesítési megbízott jogintézményéről a 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) 31. §-a rendelkezik az alábbiak szerint:

“31. §. (2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot.

(3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon a külföldi személy számára ismertté vált.

(4) A (2) bekezdés szerinti megbízás megszűnését követő 15 napon belül a kézbesítési megbízottnak a megbízás megszűnésének tényét a

36. § (5) bekezdése szerinti módon be kell jelentenie a cégbíróságnak.(5) A (4) bekezdés szerinti tény bejelentésének elmulasztása esetén a cégbíróság a kézbesítési megbízottat a 34. § (2) bekezdésében meghatározott bírsággal sújthatja”

A kézbesítési megbízónak fontos tudnia, hogy a hatóság(ok) által a kézbesítési megbízott részére szabályszerűen kézbesített okirat esetében vélelmezi(k), hogy a küldemény tartalma a kézbesítési megbízott részére történő kézbesítést követő 15. napon a külföldi személy (kézbesítési megbízó) számára ismertté vált.  A kézbesítési megbízónak fontos tudnia, hogy a kézbesítési megbízott, a megbízónak felróható okból történő kézbesíthetetlenség („elköltözött”, „ismeretlen címzett”, „nem kereste” jelzések stb.) esetén a kézbesítési megbízót, vagy az ő cégét ért károkért felelősséget nem vállal!

A Céghmester – mint kézbesítési megbízott –  kézbesítési megbízójának elsősorban elektronikus úton kézbesíti küldeményeit, a kézbesítési megbízó által megjelölt e-mail címre.

Aki a Céghmestert bízza meg kézbesítési megbízotti teendőivel, lakcímén kívül más kézbesítési lehetőséget is megadhat kézbesítési megbízott részére annak érdekében, hogy küldeményeit gyorsan és biztosan megkapja, annak tartalmáról időben értesüljön. Ezek a kézbesítések történhetnek telefaxon vagy e-mail-ben. Ezekben az esetekben kézbesítési megbízó meghatalmazza a kézbesítési megbízottat, hogy a részére érkező küldeményeket felbontsa és azok tartalmát megfelelő módon továbbítsa. A Céghmester, mint kézbesítési megbízott a továbbítás (kézbesítés) tényét megfelelően igazolja a kézbesítési megbízó részére.

A kézbesítési megbízott, mint jogintézmény már korábban is létezett a magyar társasági jogban 1998-2006. között.

A Cégtörvény 2012. március 1-i hatályú változtatása a visszaélések visszaszorítása, illetve hitelezővédelmi megfontolások alapján állította újra vissza a kézbesítési megbízott jogintézményét, lényegileg változatlan formában.

A kézbesítési megbízott jogintézményének semmi köze a székhelyszolgálathoz, a kézbesítési megbízotti jogviszonynak csak külföldi érintettségű gazdasági társaság esetén van relevanciája.

 

Segítünk:

Hétköznap hívható munkatársaink:

Tamás Mária 06-20-589-0900
Ardai Bálint 06-20-476-6105
Leskó Veronika 06-20-571-5710

Székhelyszolgáltató irodánk központi telefonszáma:

 06-1-284-3509
(H-Cs: 9-15.30 óra  P: 9-13 óra)
Azonnali cégalapítás vagy egyéb sürgős esetben hétvégén is hívható telefonszámunk: Ardai Attila 06-20-949-2069